top of page

SOUTĚŽ O DOVOLENOU S ČEDOKEM

linka fotky.jpg
king-tut-golden-figures-03.jpg

Přijďte na naši výstavu, vyplňte dotazník a můžete vyhrát dovolenou v Egyptě.
Odjezd je 1. září, návrat 8. září

Zájezd je pro dvě osoby.

S Tutanchahamonem do Egypta do letoviska Marsa Matrouh s all inclusive

v 5hvězdičkovém Resortu Caesar Bay

u Středozemního moře


 

1.    POŘADATEL

Pořadatelem soutěže je solečnost JVS group se sídlem Sokolovská 45, Ostrava Poruba, IČ: 25865005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě (dále jen „pořadatel“).

2.    TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

Soutěž bude probíhat v termínu od 15. 6. 2022 00:00:00 hod. do 31. 7. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže") na výstavě Tutanchamon – jeho hrobka a poklady pořádané na Brněnském výstavišti. 

 

PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která souhlasí s těmito pravidly (dále také „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

 2. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické a fyzické osoby v rámci svého podnikání, osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i osoby blízké (ve smyslu ust. § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k těmto osobám.

 3.  Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

 

ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. Účastník soutěže se do soutěže zapojí tak, že navštíví výstavu Tutanchamon – jeho hrobka a poklady na Brněnském výstavišti v termínu od 15. 6. do 31. 7. 2022 a pravdivě vyplní dotazník u šaten a vhodí ho do označeného boxu „Soutěž o zájezd Čedoku“ (dále jen „box“). Tento box bude po celou dobu soutěže uzavřený a nebudou se z něj vyjímat žádné dotazníky.

 2. Vyplněním dotazníku a vhozením do boxu se účastník registruje v soutěži a vyslovuje svůj souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním pořadateli poskytnutých osobních údajů dle těchto pravidel.

 3. Vícenásobná účast v soutěži není možná, v průběhu soutěže může soutěžící vložit do boxu pouze jeden vyplněný dotazník. 

 4. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli soutěžícího ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. I pokud takový soutěžící splní některé podmínky pro účast v soutěži a získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, je ze soutěže vyloučen a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě pořadatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí. Účastník soutěže bude vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by mu vyloučením mohla vzniknout i v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 5. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou.

 6. Ze soutěže budou vyloučeny vyplněné dotazníky obsahující údaje a odpovědi hanlivé, vulgární, porušující některá práva duševního vlastnictví, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, nesmí napadat politické přesvědčení apod.

 7. Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel ani poskytovatel výhry tímto není vůči soutěžícím, kteří se účastní soutěže, jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či poskytovatele výhry, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

 8. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zrušit, zkrátit, jednostranně měnit nebo doplnit podmínky. Jediná úplná platná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele soutěže a uveřejněna na webových stránkách pořadatele https://www.tut-brno.cz/

 9. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají poskytovateli výhry. 

VÝHRA A URČENÍ VÝHERCŮ

 1. Do soutěže je vložen poukaz na zájezd od cestovní kanceláře Čedok a.s. („poskytovatel výhry“) pro 2 osoby do Egypta do letoviska Marsa Matrouh do 5* Hotelu Caesar Bay Resort s all inclusive v termínu 1. – 8. 9. 2022. 

 2. Celkový počet výherců soutěže je jeden. V případě, že výherce a případně náhradníci nesplní podmínky soutěže, výhra propadá ve prospěch poskytovatele výhry soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 3. Soutěžící, kteří odpovědí na soutěžní otázku správně a kteří vyplní kompletně a řádně dotazník, budou zařazeni do losování. 

 4. Po skončení soutěže, tj. 1. 8. 2022, bude za přítomnosti tiskové mluvčí JVS GROUP a 2 zástupců výstavy vylosován 1 výherce a dva náhradníci. Vše bude zdokumentováno a online streemováno na sociální síti https://www.facebook.com/TutanchamonVystavaBrno/. Výherce bude v přímém přenosu slovně i obrazově oznámen první částí emailové adresy před @. 

  1. V případě výhry bude výherce kontaktován ihned po vylosování prostřednictvím emailové adresy uvedené v dotazníku a to i s žádosti o poskytnutí potřebných osobních údajů. 

 5. V případě, že je email uvedený v dotazníku nečitelný nebo když soutěžící neodpoví na zaslaný email do 3. 8. 2022 23:59:59 hod., bude dne 4. 8. 2022 osloven 1. náhradník. V případě, že 1. náhradník neodpoví na zaslaný email do 8. 8. 2022 23:59:59 hod. bude kontaktován dne 9. 8. 2022 2. náhradník. V případě, že 2. náhradník neodpoví na zaslaný email do 11. 8. 2022 23:59:59, výhra propadá ve prospěch poskytovatele výhry do soutěže.

 6. Výhra bude soutěžícímu předána elektronicky na jím uvedený email nejpozději do 12. 8. 2022.

 7. Poukaz na zájezd může jeho držitel/předkladatel uplatnit pouze prostřednictvím emailové adresy marketing@cedok.cz, pokud nebude s držitelem dohodnuto jinak nejpozději do 15. 8. 2022.

 8. Poukaz na zájezd držitel/předkladatel nebude moci směnit za finanční hotovostí.

 9. V případě, že bude poukaz řádně uplatněn a na základě něho Čedok a.s. s předkladatelem uzavře příslušnou smlouvu o zájezdu, zavazuje se Čedok a.s. poskytnout služby v dohodnutém termínu, rozsahu a kvalitě.

 10. Jestliže zákazník, který uplatnil poukaz, před zahájením zájezdu od uzavřené smlouvy odstoupí z jakéhokoliv důvodu, nemá tento zákazník nárok na vyplacení rozdílu mezi výší odstupného dle Všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře Čedok a.s. a celkovou cenou zájezdu uvedenou na smlouvě.

 11. Před uplatněním poukazu se výherce spojí s odpovědnou osobou/zástupcem Čedoku a.s. prostřednictvím emailové adresy: marketing@cedok.cz, kde dostane veškeré podrobnosti.

PRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE

 1. Registrací v soutěži soutěžící souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jím poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa a adresa pro zaslání výhry) za účelem účasti v soutěži, její realizace, vyhodnocení soutěže vč. vyhlášení a zveřejnění jména, příjmení a města bydliště výherce soutěže a předání výhry výherci a za účelem splnění zákonem stanovených povinností. Soutěžícím poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pořadatelem jakožto správcem, příp. jím smluvně pověřeným zpracovatelem. V případě neposkytnutí uvedených osobních údajů je jejich nositel ze soutěže vyřazen.

 2. Osobní údaje se zpracovávají za účelem realizace soutěže, zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu. Zákonným důvodem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je plnění zákonných povinností a ochrana oprávněných zájmů pořadatele. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků, realizace přímého marketingu.

 3. Účastník soutěže bere na vědomí, že činnosti spadající pod účel přímého marketingu zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných společností JVS GROUP, šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a to vše formou e- mailových zpráv. Udělený souhlas k tomuto účelu je zcela dobrovolný a trvá do jeho odvolání. Účastník soutěže proti zasílání obchodních sdělení může vznést kdykoliv námitku a svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to buď na adrese sídla pořadatele tj. Lomnického 2a, Praha 4, 14000 nebo na e-mailovou adresu mimochodkova@jvsgroup.cz a dále má právo odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Čedoku dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění. V těchto případech mu nebude cestovní kancelář Čedok dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat osobní údaje účastníka.

 4. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu jejich zpracování.

 5. Odvolání souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů před ukončením a vyhodnocením soutěže, má za následek, že takový nositel osobních údajů bude ze soutěže vyřazen.

 6. Účastník soutěže vyplněním dotazníku a vhozením do boxu potvrzuje, že před registrací do soutěže byl řádně informován o zpracování osobních údajů a poučen o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů.

 7. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se může obrátit na správce nebo i v případě, že by zjistil, že správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře ani za doručení výhry samotné. 

 2. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. 

 3. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem soutěže a soutěžícími, jakož i související právní vztahy se řídí právním řádem České republiky. 

Tato pravidla jsou platná a účinná od 15. 6. 2022

 

king-tut-canopic-shrine
king-tut-golden-mummy-cases-01
king-tut-golden-mummy-cases-03
king-tut-children-interacting-with-mummy
IMG_6240_print_maxsize_300DPI_AdobeRGB
bottom of page